Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Aktualności


Szkolenie z PUP Złotów

2020-02-07

PUP w Złotowie organizuje szkolenie komputerowe.
Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Szkolenie z PUP Złotów

2020-02-07

PUP w Złotowie organizuje szkolenie dla spawaczy.
Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – rekrutacja

2020-02-07
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-01-22Ruszyła nowa edycja Pomocy Żywnościowej.
Po kilkumiesięcznym opóźnieniu rozpocznie się dystrybucja paczek z artykułami spożywczymi dla rodzin o najniższych dochodach.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Okonek pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2019 - lipca 2020.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 wydaje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku – od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj.:
- poniedziałek godz. 7:00 – 16:00,
- wtorek - czwartek godz. 7:00 – 15:00
- piątek godz. 7:00 – 14:00.


Dołączone pliki:


Wesołych Świąt

2019-12-23

Życzenia Kierownika MGOPS

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Dzienny Dom "Senior-WIGOR"-informacja

  2019-12-17

  Informacja w sprawie ustalenia kosztu posiłku w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Okonku.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE BURMISTRZA OKONKA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSIE OFERT

  2019-12-17

  Burmistrz Okonka ogłasza rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla mieszkańców Gminy Okonek".
  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

  2019-12-09

  Informacja
  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2020 R.

  2019-11-23

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE BURMISTRZA OKONKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  2019-11-21

  Burmistrz Okonka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla mieszkańców Gminy Okonek".
  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:


  Informacja o dniu wolnym

  2019-11-20

  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 26.2019 z dnia 08.11.2019 r. dzień 23 listopada 2019 r. (sobota) jest dniem pracy.
  W tym dniu interesanci będą obsługiwani w godzinach od 7.00 do 14.00.
  Dzień 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  Dołączone pliki:


  INTERDYSCYPLINARNE SZKOLENIE SŁUŻB POMOCOWYCH

  2019-11-19

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Okonku, w dniu 15 listopada 2019 r. w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, zorganizował szkolenie na temat: „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w społeczności lokalnej”.
  Szkolenie adresowane było do pracowników instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień (m.in. pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby zdrowia, MGKRPA), które miało na celu wyposażenie służb pomocowych w wiedzę na temat nowych rozwiązań stosowanych w ramach działań pomocowych, interwencyjnych oraz profilaktycznych. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 16 osób. Przedsięwzięcie wynikało z:
  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2017 – 2020, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta i gminy Okonek poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy;
  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2019 rok, którego jednym z celów jest podejmowanie działań związanych z udzieleniem pomocy rodzinom, w których występują problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz problemy związane z występowaniem przemocy w rodzinie;
  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na lata 2018-2019, którego celem jest m.in. dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanych tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach pomocy lokalnej społeczności;
  Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020, którego jednym z priorytetów jest tworzenie regionalnej polityki społecznej, sprzyjającej rozwiązywaniu problemów rodzin dotkniętych przemocą oraz wpływanie na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problematyki przemocy: form, rodzajów i jej skutków.

  Szkolenie poprowadziła Pani Patrycja Brodzińska – magister pedagogiki resocjalizacyjnej, ukończone studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe, studium terapii i rehabilitacji uzależnień. Specjalista w zakresie terapii uzależnień, pedagog resocjalizacyjny i opiekuńczo – wychowawczy. Wiceprzewodnicząca Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członek Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przemocy w Rodzinie. Posiadająca szerokie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, treningów dotyczących uzależnień, profilaktyki, rozwoju umiejętności życiowych, doradztwa zawodowego w różnych grupach wiekowych. Współpracująca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i realizacji projektów związanych z profilaktyką uzależnień, doradztwem zawodowym i pomocom rodzinom w kryzysie(warsztaty, szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne, ogólnorozwojowe adresowane dla dzieci, młodzieży, rodziców). Realizatorka programów profilaktycznych w Regionalnym Centrum Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, osobami z podwójnym rozpoznaniem.


  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

  2019-11-12

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0121/18 "Aktywna integracja w Gminie Okonek" w ramach naboru dla 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe o nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18, ogłoszonego w dniu 30.11.2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
  Więcej informacji w załączniku.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji