Menu główne

link do strony: www.niebieskalinia.info

link do strony: www.ciazabezalkoholu.pl

link do strony: www.dobryrodzic.pl

link do strony: www.pajacyk.pl

link do strony: www.116111.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

2018-06-07

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, siedziba ul. Leśna 46, 64-965 Okonek tel. 672660938 Informacje dotyczące przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej MGOPS pod adresem: www.mgopsokonek.opsinfo.pl oraz na tablicach informacyjnych w budynkach ośrodka.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Leśna 46 bądź z inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną poprzez: mgops.ps.jedrzejowski@okonek.pl lub pisemnie na adres ul. Leśna 46, 64-965 Okonek.

1..Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku siedziba ul. Leśna 46, 64-965 Okonek

2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail mgops.ps.jedrzejowski@okonek.pl
tel. 672669222

3.Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Ośrodka, w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy społecznej;
b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczeń rodzinnych;
c) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów funduszu alimentacyjnego lub dłużników alimentacyjnych;
d) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy materialnej;
e) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy;
f) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczenia wychowawczego.
g) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
h) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
i) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

5.Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie archiwizowane na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Dane osobowe pochodzą od wnioskodawców lub podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielenia informacji administratorowi.

10.Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji