Aktualności


DZIEŃ SENIORA W DD „Senior-WIGOR”

2017-10-18

Z okazji Dnia Seniora w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Okonku miało miejsce bardzo sympatyczne spotkanie. Uczestników odwiedziły przedszkolaki, których obecność przyniosła wiele radości i uśmiechów. Wspólna zabawa, prezenty i serdeczne życzenia pozwoliły Seniorom poczuć się wyjątkowo.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA 500+ - GRUDZIEŃ 2017 r.

2017-10-18

Informujemy, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc grudzień 2017 r. nastąpi w dniach 5-6 grudzień.

Informacja telefoniczna: 067-2660264, 067-2641231


Spotkanie seniorów z Okonka i Złotowa

2017-10-17

Dnia 21 września odwiedzili nas goście z Dziennego Domu "Senior Wigor" ze Złotowa. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Śpiew i tańce towarzyszyły nam przez cały czas. Miłym akcentem był słodki poczęstunek. Następne spotkanie odbędzie się w Złotowie. Już dostaliśmy zaproszenie.
Mamy nadzieję, że nasza znajomość będzie owocowała przez długie lata.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce SENIOR-WIGOR.


WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH – informacja

2017-10-13

Informujemy, że wypłata świadczenia w formie zasiłków stałych za październik 2017 r. nastąpi w dniu 27.10.2017 r.. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie wypłat realizowanych w formie przekazów pocztowych i przelewów na konto. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie MGOPS w Okonku przy
ul. Leśnej 46 lub telefonicznie: 67 266 9526, 67 266 9222, 67 266 9528.
Okonek, dnia 13.10.2017 r.


Wydawanie żywności-informacja

2017-10-09

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy Okonek
W dniach od 11 października do 13 października 2017r.
będą wydawane paczki żywnościowe dla osób uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

2017-09-12

STOP PRZEMOCY - KONSULTACJA

Dołączone pliki:


Zespół Interdyscyplinarny dla Uczestników DD „Senior-WIGOR”

2017-09-04

Przedstawiciele okoneckiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zorganizowali spotkanie dla Uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Okonku
w trakcie którego przekazali Seniorom szereg informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zważając na specyfikę grupy odbiorców, spotkanie przebiegało w atmosferze budowania poczucia bezpieczeństwa oraz zaakcentowania szerokich możliwości otrzymania pomocy w sytuacji kryzysowej.
Więcej informacji w zakładce: DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”


POMOC ŻYWNOŚCIOWA – podprogram 2017

2017-08-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 16.08.2017 r. rozpoczyna wydawanie skierowań do odbioru żywności - wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Organizacją partnerską programu jest Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Okonek.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:
1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


KARTA DUŻEJ RODZINY - AKTUALNOŚCI

2017-08-10

Informujemy, że od dnia 01.08.2017 r. obowiązują nowe wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny jak i również wzory nowych oświadczeń, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W/w wzory dostępne są w zakładce Druki – Karta Dużej Rodziny.
Ponadto informujemy, że od 1 sierpnia do końca lipca 2019 r. – przez cały rok - dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe. Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9022,wiecej-znizek-dla-rodzin.html oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na której mogą Państwo sprawdzić, gdzie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny.
PRZYPOMINAMY także o możliwości składania wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny.
Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są „Rodziny 3+”, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.
Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie:
http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ w zakładce Partnerzy.


Wnioski o wydanie:
• Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
• Wielkopolskiej Karty Rodziny
można składać w siedzibie MGOPS w Okonku przy ul. Leśnej 46, w pokoju nr 7, tel. 67 266 95 28.


III zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2017-08-09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – AKTUALIZACJA po zmianie ustaw systemu wsparcia rodzin

2017-07-27

Szanowni Świadczeniobiorcy,

informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. opublikowano podpisaną dnia 24 lipca 2017 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodzin
(DZ.U. z 2017 poz. 1428)
z której wynika między innymi, że:

OD 1 SIERPNIA 2017 r. NASTĄPI ZMIANA ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, o których informujemy poniżej.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą: - CZYTAJ W ZAŁĄCZNIKU.

Dołączone pliki:


NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

2017-07-27

Jak już informowaliśmy wcześniej, z dniem 1 sierpnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o świadczenia na okres świadczeniowy 2017/18.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Rodzina 500 plus- MRPIPS


Rodzina 500 plus- MRPIPS


Półrocze funkcjonowania Dziennego Domu „Senior - WIGOR”

2017-07-27

Minęło pół roku funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Okonku. Dla Uczestników był to czas na zaaklimatyzowanie się, wzajemne poznanie oraz integrację. Dla realizatorów natomiast, stanowiło okres poznawania seniorów, ich możliwości, zainteresowań i oczekiwań.

Trwająca realizacja założeń programowych oraz bieżące świadczenie usług pozwoliło na dostosowanie form i metod pracy w nawiązaniu do możliwości i oczekiwań Uczestników, wyciagnięcie wniosków
oraz dalsze planowanie i doskonalenie oferty.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii w zakładce Dzienny Dom SENIOR WIGOR


„DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”

2017-07-04

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku rozpoczął realizację projektu „DZIECI MÓWIĄ STOP. ŻYCIE BEZ PRZEMOCY JEST LEPSZE”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2017, Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Okonek zaplanowano do realizacji
w okresie czerwiec – grudzień 2017 r. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji MRPiPS oraz budżetu gminy.

Informacje bieżące z przebiegu realizacji projektu znajdują się w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny". Zachęcamy do zapoznania się.


Informacje nt. działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2017-07-03

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Więcej informacji w zakładce: "Przeciwdziałanie przemocy i Zespół Interdyscyplinarny"


PROGRAM „Za Życiem”

2017-06-08

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na jej podstawie Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego.
Program zapewnia także koordynację wsparcia, poradnictwa i informacji.

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ww. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.Więcej informacji w załączniku: Informator „Za Życiem”

Dołączone pliki:


III INTEGRACYJNY PIKNIK RODZINNY

2017-05-29

W dniu 26 maja 2017 r. odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny. Pogoda dopisała, mieszkańcy przybyli licznie, wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Organizatorom i wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  PIKNIK RODZINNY – zapraszamy 26 maja 2017 r.

  2017-05-29

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w III INTEGRACYJNYM PIKNIKU RODZINNYM, który odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) od godziny 10.00 na terenie rekreacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Leśnej 40 w Okonku.
  W programie imprezy przewidziano między innymi konkursy z nagrodami, występy artystyczne, wiele atrakcyjnych zabaw integracyjnych dla dzieci i dorosłych, a także kawiarenkę i grillowanie.
  Organizatorami imprezy pod patronatem Burmistrza Okonka Pani Małgorzaty Sameć, są: Warsztat Terapii Zajęciowej - MGOPS, Okoneckie Centrum Kultury, Przedszkole Niepubliczne „Pszczółka Maja”. Program spotkania uświetnią współorganizatorzy i sponsorzy.
  Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wspólna zabawa, to okazja do integracji, ale także relaksu i czynnego odpoczynku. Zachęcamy 😊.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KAMPANIA

   2017-05-29

   Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikowanymi w ramach kampanii informacyjnej "Bezpieczny i aktywny Senior".
   Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

   Więcej informacji na temat kampanii w zakładce: "Dzienny Dom SENIOR-WIGOR"
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. ul. Leśna 46, 64-965 Okonek, tel. (67) 266 09 38, faks (67) 266 93 76

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji